ko.7

date unknown -- John Gilmore with goat at farm near Doriston.

Photo courtesy Edward and Iris Kohuch